Haberler

İhale: Salihli Belediyesi Jeotermal İşletme Ruhsat Sahası

Eren Günüç 19 Haz 2017

Salihli Belediyesi'nin 20 yıllığına jeotermal işletme sahası için açtığı ihale 29 Haziran 2017’de yapılacak. 

Manisa’nın Salihli ilçe belediyesi, daha önce 22 Haziran 2017’de gerçekleştirileceği duyurulan jeotermal işletme ruhsatlı saha ihalesinin 29 Haziran 2017 saat 13:30’da yapılacağını duyurdu.

İhaleye konu olan saha Salihli Beledisi’nin ana sahası. Ruhsatın içinde işletilmekte olan Kurşunlu Kaplıcaları da bulunmakta. Bölge hem tarihi açıdan, hem turizm açısından hem de jeotermal açıdan altın niteliğinde.

Ruhsat sahası içinde şu ana kadar 28 sondaj çalışması yapılmış bulunuyor. Bunlardan sadece 10 tanesi aktif olarak kullanılmakta ( 8 üretim 2 re-enjeksion).  Kuyuların derinlikleri 70 m’den 1200 metreye, Kuyu debileri ise 12 ile 40 lt/sn, sıcaklıkları ise 60 C ile 90 C arası değişmekte. (İlk açıldıklarında 120 C olan kuyular bulunmakta).

Ruhsat sahasının batı komşusu Sanko Enerji olup 15 MWe kapasiteli  Jeotermal Elektrik Santralleri bu yılın sonunda bitirilmesi planlanmakta. Sanko Enerji’nin Salihli bölgesinde ileriki dönem planları arasında kapasiteyi 50 MWe düzeyine çıkartmak var.

Google Earth Dosyasını indirmek için tıklayın  ( JH taradından hazırlanmıştır)

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN METNİ

1– 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümleri uyarınca, Salihli Belediyesi adına düzenlenmiş L20-a1, L20-a2 Paftalar ve aşağıda koordinatları verilen JEOTERMAL işletme ruhsatlı saha, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 3. Maddesinin 29. Fıkrası tanımı çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesine göre, Salihli Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 2017/55 Sayılı Kararına istinaden 20 yıllığına Gayri Ayni Hak Tesisi kapsamında, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve diğer ilgili maddelerine göre “Kapalı Teklif Artırma Usulü” ile 29/06/2017 tarihi Perşembe günü saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda  ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak olan isteklilerin ilanda istenilen belgeler ile birlikte, hazırlayacakları İhale Teklif Zarflarını  en geç 28/06/2017 tarihi Çarşamba günü saat 17:00’ a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı teklif zarfının teslim tarih ve saatine  kadar İdare’ ye ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.

2-İhaleye çıkarılan alanın bulunduğu koordinat, muhammen kira bedeli,  geçici ihale teminatı, ihale kira süresi gibi unsurlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

Sıra

No

N.

Adı

Koordinat

Y

Koordinat

X

Pafta

Vasfı

Yıllık Muhammen Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Süresi

1

1

2

3

4

596000

603000

603000

596000

4262000

4262000

4255000

4255000

L20-al, L20-a2 Jeotermal İşletme Ruhsatlı Saha 2.000.000,00 TL Yıllık ruhsat
kullanım bedeli ile İşletme bedeli ve
Diğer Gelirlerin % 13 u oranında hesaplanan bedeldir.
4.080.000 TL. 20 Yıl

Koordinatları oluşturan poligonu aşağıdaki haritada görebilirsiniz.

 

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

1 – Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgâhının olması.
2– İsteklinin veya %50´sinden fazla hissesine sahip olduğu bağlı ortaklıklarının ve ortak girişimlerde pilot ortağın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınmış (JES) Jeotermal Elektrik Santrali Elektrik Üretim Lisansı veya Elektrik Üretim Ön lisansının Olması
3 – İsteklinin şirket olması halinde Ticaret siciline  kayıtlı ve halen faaliyette olması, gerekmektedir.

 İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Gerçek Kişilerden;

1- TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.
2- Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi
3- Noter tasdikli imza beyannamesi,
4- Vekaletle katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılımın imza beyannamesi.
5- Geçici teminat mektubu veya Belediye Başkanlığı hesabına yatırılacak geçici teminat alındı makbuzu.
6- Şartname bedelinin ödendiğini  gösterir alındı makbuzu.
7- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınmış (JES) Jeotermal Elektrik Santrali  Elektrik Üretim Lisansı veya Elektrik Üretim Önlisansı.
8- Cumhuriyet Savcılığından Alınan Adli Sicil Belgesi

B) Tüzel Kişilerden;

1- Tebligat için adres beyanı.
2- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
3- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4- Vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü.
5- Geçici teminat mektubu veya Belediye Başkanlığına yatırılan geçici teminatın alındı makbuzu.
6- Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.
7- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınmış  (JES) Jeotermal Elektrik Santrali Elektrik Üretim Lisansı veya Elektrik Üretim Önlisansı.

C)  Ortak girişim olması halinde;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki belgeler ve iş ortaklığı beyannamesi,

4-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesine göre halesi yapılacakolan gari ayni hak tesisine dair geniş bilgi ve idari şartnamesini mesai saatleri dahilinde KDV dahil 5.000,00  TL.ödeyerek Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alabilecekleri gibi İdare’de ücretsiz de görebileceklerdir.

Taliplilere ilanen duyurulur.

Kaynak: Salihli Belediyesi