Haberler

İhale Yenilemesi: Salihli Belediyesi Jeotermal İşletme Ruhsat Sahası

Eren Günüç 3 Eki 2017

Salihli Belediyesi, jeotermal işletme ruhsatlı sahalarının 20 yıllığına işlettirilmesiyle ilgili ihaleyi bu kez 30 yıllık süre için yeniden düzenledi. İhale 12 Ekim 2017 Perşembe günü saat 13:30’ta gerçekleştirilecek.

Salihli Belediyesi, daha önce açtığı ve bizim de bildirdiğimiz jeotermal işletme ruhsatlı sahaların 20 yıllığına işlettirilmesiyle ilgili ihaleyi bu kez 30 yıllık süre için yeniden düzenledi. İhale 12 Ekim 2017 Perşembe günü saat 13:30’ta gerçekleştirilecek. İsteklilerin istenen belgelerle birlikte başvuru dosyalarını en geç 11 Ekim 2017 saat 17:00’ye kadar Salihli Belediyesi Emlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor.

İhaleye konu olan saha Salihli Beledisi’nin ana sahası. Ruhsatın içinde işletilmekte olan Kurşunlu Kaplıcaları da bulunmakta. Bölge hem tarihi açıdan, hem turizm açısından hem de jeotermal açıdan altın niteliğinde.

Ruhsat sahası içinde şu ana kadar 28 sondaj çalışması yapılmış bulunuyor. Bunlardan sadece 10 tanesi aktif olarak kullanılmakta ( 8 üretim 2 re-enjeksion).  Kuyuların derinlikleri 70 m’den 1200 metreye, Kuyu debileri ise 12 ile 40 lt/sn, sıcaklıkları ise 60 C ile 90 C arası değişmekte. (İlk açıldıklarında 120 C olan kuyular bulunmakta).

Ruhsat sahasının batı komşusu Sanko Enerji olup 15 MWe kapasiteli  Jeotermal Elektrik Santralleri bu yılın sonunda bitirilmesi planlanmakta. Sanko Enerji’nin Salihli bölgesinde ileriki dönem planları arasında kapasiteyi 50 MWe düzeyine çıkartmak var.

Google Earth Dosyasını indirmek için tıklayın  ( JH taradından hazırlanmıştır)

 

SABİT VE DEĞİŞKEN BEDELLER

Salihli Belediyesi, ihalenin muhammen bedelini şöyle formüle etti: İlk üç yıllık 150 bin TL, diğer yıllar için 1.5 milyon TL yullık ruhsat kullanım bedeli ile işletme bedeli ve diğer gelirlerin yüzde 8’i oranında hesaplanan bedel. İhalenin geçici teminatı ise 1 milyon 228 bin TL olarak belirlendi.

LİSANS ŞARTI

İsteklinin veya yüzde 50’sinden fazla hissesine sahip olduğu bağlı ortaklıklarının ve ortak girişimlerde pilot ortağın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınmış Jeotermal Elektrik Santrali (JES) elektrik üretim lisansı veya önlisansı bulunması şartı da aranıyor. İsteklinin şirket olması halinde Ticaret siciline kayıtlı ve halen faaliyette olması şart.

ŞARTNAME 5 BİN TL

İhale şartnamesine göre ihalesi yapılacak sınırlı ayni hak tesisine dair geniş bilgi ve idari şartname mesai saatleri dahilinde KDV dahil 5.000,00 TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilecek. Şartname İdare’de ücretsiz olarak da görülebilecek.

 

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN YAPILAN İLAN:

1– 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümleri uyarınca, Salihli Belediyesi adına düzenlenmiş L20-a1, L20-a2 Paftalar ve aşağıda koordinatları verilen JEOTERMAL işletme ruhsatlı saha, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 3. Maddesinin 29. Fıkrası tanımı çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesine göre, Salihli Belediye Meclisi’nin 22/08/2017 tarih ve 2017/74 Sayılı Kararına istinaden 30 yıllığına SınırlıAyni Hak Tesisi için, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve diğer ilgili maddelerine göre “Kapalı Teklif Artırma Usulü” ile 12/10/2017 tarihi Perşembe günü saat 13:30’da Salihli Belediye Binası Encümen Toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda  ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak olan isteklilerin ilanda istenilen belgeler ile birlikte,  hazırlayacakları İhale Teklif Zarflarını  en geç 11/10/2017 tarihi Çarşamba günü saat 17:00’ a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı teklif zarfının teslim tarih ve saatine  kadar İdare’ ye ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.

2-İhaleye çıkarılan alanın bulunduğu koordinat, muhammen kira bedeli,  geçici ihale teminatı, ihale kira süresi gibi unsurlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

SIRA NO N.ADI KOORDİNAT Y (KUZEY) KOORDİNAT X (DOĞU) PAFTA VASFI YILLIK MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE SÜRESİ
   1 1234 596000

603000

603000

596000

4262000

4262000

4255000

4255000

L20-a1, L20-a2 Jeotermal İşletme Ruhsatlı Saha İlk Üç yıl Yıllık 150.000,00 TL. diğer yıllar 1.500.000,00 TL Yıllık ruhsat kullanım bedeli ile İşletme bedeli ve Diğer  Gelirlerin  % 8 i oranında hesaplanan bedeldir. 1.228.500,00 TL. 30 YIL
   2 1234 596000

598000

598000

596000

4258750

4258750

4256100

4256100

L20-a1,L20-a2 Jeotermal İşletme Ruhsatlı Saha
         Yukarıdaki tabloda 2.sırada belirtilen koordinatlar, Kurşunlu Kaplıcalarının neojen tabakasından beslenen mevcut kuyularının bulunduğu alanlar olup, kaynak koruma alanları ile sınırlı olacak şekilde    yine belediyenin işletmesinde kalacak şekilde ihale dışında bulunmaktadır.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

1 – Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgâhının olması.

2– İsteklinin veya %50´sinden fazla hissesine sahip olduğu bağlı ortaklıklarının ve ortak girişimlerde pilot ortağın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınmış (JES) Jeotermal Elektrik Santrali Elektrik Üretim Lisansı veya Elektrik Üretim Önlisansının Olması

3 – İsteklinin şirket olması halinde Ticaret siciline  kayıtlı ve halen faaliyette olması, gerekmektedir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleriniteklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Gerçek Kişilerden;

1- TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.

2- Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi

3- Noter tasdikli imza beyannamesi,

4- Vekaletle katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılımın imza beyannamesi.

5- Geçici teminat mektubu veya Belediye Başkanlığı hesabına yatırılacak geçici teminat alındı makbuzu.

6- Şartname bedelinin ödendiğini  gösterir alındı makbuzu.

7- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınmış (JES) Jeotermal Elektrik Santrali  Elektrik Üretim Lisansı veya Elektrik Üretim Önlisansı.

8- Cumhuriyet Savcılığından Alınan Adli Sicil Belgesi

9- 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8. Maddesi hükmü kapsamında yer alan gerçek kişiler ihaleye katılamazlar.

B) Tüzel Kişilerden;

1- Tebligat için adres beyanı.

2- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

3- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4- Vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü.

5- Geçici teminat mektubu veya Belediye Başkanlığına yatırılan geçici teminatın alındı makbuzu.

6- Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

7- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınmış  (JES) Jeotermal Elektrik Santrali Elektrik Üretim Lisansı veya Elektrik Üretim Önlisansı.

8- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca istekli tüzel kişilik; Anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited şirket ise şirket müdürlerinin ve ortaklarının tamamının, Kollektif şirket ise ortakların tamamının, Komandit şirket ise komantide ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Belgesi.

9- İsteklinin tüzel kişi olması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; istekli tüzel kişilik; Anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited şirket ise şirket müdürlerinin ve ortaklarının tamamının, Kollektif şirket ise ortaklarının tamamının, Komandit şirket ise komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin 667 Sayılı Kanun hükmünde kararnamenin 8.maddesi hükmü kapsamında yer alanlar ihaleye katılamazlar.

C)  Ortak girişim olması halinde;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki  belgeler  ve  iş ortaklığı beyannamesi,

4-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesine göre ihalesi yapılacak olan sınırlı  ayni hak tesisine dair geniş bilgi ve idari şartnamesini mesai saatleri dahilinde KDV dahil 5.000,00  TL.ödeyerek Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alabilecekleri gibi İdare’de ücretsiz de görebileceklerdir.

Taliplilere ilanen duyurulur.  Zeki KAYDA –  Belediye Başkanı

Kaynak: Enerji GünlüğüSalihli Belediyesi