Haberler

TÜBA Jeotermal Enerji Teknolojileri Raporunu yayımladı

TÜBA Jeotermal Enerji Teknolojileri Raporu Kapak görüntüsü (kaynak: TÜBA)
Cannur Bozkurt 23 Kas 2020

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye'nin konu hakkındaki gelecek planları için önemli bir rehber olacağı öngörüsü ile Jeotermal Enerji Teknoloji Raporunu yayımladı. Oldukça ilgi çekici olan rapor sürdürülebilir bir gelecek için bir de yol haritası içeriyor.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Jeotermal Enerji Teknoloji Raporunu yayımladı. Rapor TÜBA-Enerji Çalışma Grubu tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde 19 – 20 Şubat 2020 tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen TÜBA – Jeotermal Enerji Teknolojileri ve Panelinde sunulan bildiriler derlenerek ve literatürde öne çıkan güncel bilimsel çalışmalar temel alınarak oluşturuldu.

Raporun özetinde belirtildiği üzere, ilk bölümünde küresel ölçekte ve ülkemiz özelinde enerji üretim/tüketim istatistikleri karşılaştırmalı olarak sunulduktan sonra gelecek projeksiyonları özetlenerek yenilenebilir enerji uygulamaları ve jeotermal enerjinin öne çıkan avantajlarına değinilmiş.

İkinci ve üçüncü bölümlerde jeotermal enerjinin dünyada ve ülkemizde kullanım alanları, bu konuda MTA tarafından yapılan çalışmalar, toprak kaynaklı ısı pompası uygulamaları ve ülkemizde jeotermal enerjinin sağlık turizminde uygulanmasına yönelik pilot çalışmalar detaylı olarak tartışılmış.

Dördüncü bölümde jeotermal enerji alanında yürütülen araştırma faaliyetlerinden örnekler sunulmuş. Bu bölümde bölgesel ısıtma sistemlerinde bina altı motorlu debi kontrol sisteminin sağladığı avantajlar, yoğuşmayan gazların çevreye olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik uygulamalar, jeotermal kaynak arayışında jeofizik yöntemlerin rolü ve jeotermal destekli çoklu üretim sistemleri hakkında yapılan araştırma sonuçları ve jeotermal akışkandan değerli metal kazanım yöntemleri ve bu konuda ülkemizde yürütülen bir uygulama örneği paylaşılmış.

Beşinci bölümde ise ülkemizin enerji politikaları ve jeotermal enerji sektörünün gelişimi değerlendirilmiş. Bu bölümde ayrıca, jeotermal kaynaklı çevre problemleri, bu problemlere çözüm önerileri ve jeotermal yatırımlarda risk paylaşım mekanizması hakkında detaylı tartışmalar sunulmuş. Son bölümde ise ülkemizde jeotermal enerji kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımına yönelik atılması gereken adımlar, çözüm önerileri ve tavsiyeler kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek görüş ve öneriler sunulmuş.

Sonuç olarak rapor, Türkiye’nin jeotermal kaynak potansiyelini tam olarak belirlemesi ve sürdürülebilir bir şekilde çok yönlü değerlendirilmesi için atılması gereken adımlar ve öneriler şu şekilde listelenmiş:

 • Jeotermal kaynakların tek elden izlenmesi ve denetlenmesi için merkezi yapılanmanın (Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanlığının kurulması gibi) gerçekleştirilmesi,
 • Her kademedeki deneyimli personelin güçlendirilmesi ve düzenli eğitim programlarının düzenlenmesi,
 • Ulusal Veri Tabanı oluşturulması ve bilgilerin Jeotermal Veri Bankası’nda toplanması,
 • Büyükşehirler bünyesinde etkin bir jeotermal kaynaklar biriminin kurulması (Yerel yapı için önem taşımaktadır),
 • “Jeotermal Kaynaklar Ulusal Stratejisi” hazırlanması,
 • Projeksiyonların ulusal stratejik plana göre yapılanması, yürütülmesi ve geliştirilmesi,
 • Sorun çözücü düzenlemelerin yapılması ve ulusal mevzuatın yenilenmesi,
 • Mevcut yasa ve yönetmeliklerde iyileştirilmelerin yapılması,
 • Merkeze giden katkı paylarının jeotermal izlemeler için yerel yapıya devredilmesi ve yöre halkı için kullanılması,
 • Yöre halkının düzenli olarak bilgilendirilmesi ve yerel/bölgesel kalkınmanın gözetilmesi,
 • Jeotermal alanında yetişmiş mühendislerin süreçlerde yetki ve sorumluk alması,
 • Verilerin detaylı izlenmesi ve paylaşılması için mekanizmaların oluşturulması,
 • Jeotermal uygulamalar konusunda lisans ve yüksek lisans düzeyinde uzman mühendislerin yetiştirilmesi,
 • AR−GE çalışmalarının artırılması ve bu konuda üniversite/sanayi iş birliğini teşvik edici öncelikli alan projelerinin hazırlanması,
 • Jeotermal kaynaklarının bütüncül yaklaşımına yönelik teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi,
 • Yanlış uygulamalara ilişkin ceza ve yaptırım mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesine ilişkin yönetmenlik ve yönergelerde düzenlemelerin yapılması,

Oldukça ilgi çekici olan raporun tamamına buradan erişebilirsiniz.

Kaynak: TÜBA