Haberler

Jeotermal yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Jeotermal Yönetmeliğinde Değişiklik
Merve Uytun 18 Mar 2021

11.03.2021 tarih 31420 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Jeotermal Yönetmelik’te bazı değişiklikler yapıldı.

11.03.2021 tarih 31420 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Jeotermal Yönetmelik’te bazı değişiklikler yapıldı. İdare Payı ödemeleri, sayaç kullanımı ve ruhsat müraacatları gibi konulardaki değişikliklerin öne çıktığı yeni yönetmelikte yapılan değişiklikler şöyle:

4. maddede “İdare tanımında Büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarını, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerde ise il özel idareleri” ifadesi eklendi. Ayrıca MİGEM (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) MAPEG (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) olarak değiştirildi. 4. Maddedeki en önemli değişiklik ise İdare Payı tanımında. Yönetmeliğin önceki versiyonunda idare payı “Akışkanın doğrudan ve/veya dolaylı kullanıldığı, işletme ruhsat sahibine ait işletmenin ve ilaveten kira sözleşmesi ile bir bedel karşılığında faaliyet gösteren tesislerin kaynaklarla ilgili gayrisafi hâsılatının % 1’i tutarında her yıl Haziran ayı sonuna kadar ruhsat sahibi ve/veya sözleşmeler yoluyla kaynağı kullanan gerçek ve tüzel kişilerce idareye ödenen pay” şeklinde tanımlanırken son değişiklikle “Akışkanın doğrudan ve/veya dolaylı kullanılmasına bağlı olarak, ruhsat sahibi ve/veya sözleşmeler yoluyla kaynağı kullanan gerçek ve tüzel kişilerce idareye ödenen pay,” şeklinde tanımlanışı oldu.

6. Madde de ise ruhsat başvurularındaki “Bakanlıkça arama ruhsat başvurusunun uygun olmadığının değerlendirilmesi halinde idarece arama ruhsatı verilemez.” şeklindeki değişiklik göze çarpıyor. Ancak hangi kurumlardan hangi görüşlerin alınacağı tanımlanmamış. 6. Maddede ayrıca, İdarenin sayaçları gerek gördüğünde denetleyebileceği ibaresi eklendi.

20. maddedeki değişiklikler yine İdare Payı ile ilgili. Değişiklik şöyle: “seralarda, elektrik üretimi ve konut ısıtmasında kullanıldığı tesislerde gayrisafi hasılatının %1’i tutarında idare payı her yıl Haziran ayı sonuna kadar idareye ödenir.” Bu değişiklikle İdare Payının “kaplıca ve benzeri termal tesisler ile ısı enerjisinin kullanıldığı kurutma, soğutma, balık yetiştiriciliği vb. diğer tesislerde; kullanılan yıllık toplam ısı enerjisi değeri ve reenjeksiyon durumu dikkate alınarak” Ek-15 ve Ek-16’daki tablodaki hesaplama yöntemine göre belirlenen tutarda, bir sonraki yılın Nisan ayı sonuna kadar beyan edilir, Haziran ve Eylül aylarında iki eşit taksitte idareye ödenmesi hükmü getirildi. Bu tesislerde İdare Payının belirlenmesi için Ek-15 ve Ek-16 tablolardaki hesaplama parametrelerini karşılayacak nitelikteki sayaçlar, akışkanı kullananlar tarafından üç ay içinde takılması uygulaması başladı.

20. madde 3. bentteki değişiklik “Konut ısıtması, sera ısıtması, elektrik üretimi, termal vb. gibi birden fazla faaliyet yürüten ruhsat sahipleri ve/veya akışkanı kiralayanlar, idare paylarını, faaliyet alanlarına göre ayrı ayrı öder. Ruhsat sahibi tarafından jeotermal akışkanın kiralandığı durumlarda, idare payı, jeotermal akışkanı kiralayan kullanıcı tarafından ödenir.” Şeklinde.

Bir diğer önemli değişiklik ise 20. Maddenin 5. Bendinde. Bu değişikliğe göre kurutma, soğutma, balık yetiştiriciliği vb. diğer tesislerde, reenjeksiyon uygulaması yapılması durumunda, reenjeksiyona karşılık gelen idare payının %30 indirimli ödeneceği hükmü.

Kaynak : Resmi Gazete