Haberler

Türkiye Enerji Verimliliği Gelişim Raporu 2018 Yayınlandı

Türkiye Enerji Verimliliği Gelişim Raporu (Kaynak: www.yegm.gov.tr)
Eren Günüç 19 Nis 2018

16 yıllık dönemde ülkemizin enerji verimliliği alanında gösterdiği performansı ortaya koyacak, ileriye dönük politika ve stratejilerin geliştirilmesine de katkı sağlayacak Enerji Verimliliği Gelişim Raporu, Enerji Verimliliği Dairesi Başkanlığı Ölçme ve Değerlendirme Grubu tarafından yayınlanmıştır.

Artan nüfus, refah düzeyi ve sanayileşme ile birlikte enerji ihtiyacı Avrupa ülke ortalamalarına göre çok daha hızlı artmaya devam eden ülkemizin, dışa bağımlılığını azaltmak, kaynak çeşitliliğini artırmak, enerji talep artışını sorunsuz karşılamak ve arz güvenliğini sağlamak için rekabetçi, şeffaf, tüketicinin korunduğu, çevresel sürdürülebilirliği de dikkate alan bir enerji sektörü her zaman önceliği olmuştur. Ülkemizin hızla artmakta olan enerji talebini karşılamak için sınırlı olan doğal kaynaklarımızı rasyonel bir şekilde kullanmaya, yeni teknolojilerle enerji üretimini çeşitlendirmeye, mevcut teknolojilerin verimliliğini arttırmaya ve alternatif enerji kaynaklarını değerlendirmeye yönelik politika ve stratejilerin uygulanmasına büyük önem verilmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan Enerji Verimliliği Gelişim Raporu’nun, 16 yıllık dönemde ülkemizin enerji verimliliği alanında gösterdiği performansı ortaya koymakla kalmayıp, ileriye dönük politika ve stratejilerin geliştirilmesine de katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Türkiye’nin birincil enerji tüketiminde kömür, petrol ve doğalgaz kaynakları ön plana çıkmakta olup bu üç kaynağın toplam birincil enerji tüketimi içerisindeki payları toplamı 2016 yılı için %87,3’tür. Kömür ve petrolün toplam tüketim içerisindeki payları 2000 yılına göre 2016 yılında azalma göstermiş olup söz konusu azalma doğal gaz ile ikame edilmiştir. Doğal gazın toplam birincil enerji tüketimi içerisindeki payı 2000 yılında %15,7 iken 2016 yılında bu oran %28,1’e yükselmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgar, jeotermal ısı, biyoyakıt) ise toplam arz içerisinde fazla paya sahip olmamasına karşın, 2000-2016 döneminde yıllık bazda ortalama %14,4 oranında artış göstererek kaynak bazında en hızlı artışı gerçekleştirmiştir.

Rapor: Türkiye Enerji Verimliliği Gelişim Raporu

Kaynak: Hasan Yigit LinkedIn Paylaşımı, YEGM